Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ ba, 02/01/2018, 11:33 GMT+7

Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN về việc công bố danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, tại Phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định bao gồm các nội dung tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý.

Đối với các danh mục sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc Phụ lục nêu trên được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16 tháng năm 2017.

Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 12 năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày ký đồng thời huỷ bỏ Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Nguồn: http://tcvn.gov.vn/wp-content/uploads/2017/12/Trang_12_27-2.pdf
Người viết : Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến