Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hỏi đáp

Hướng dẫn việc dán nhãn phụ trên bao bì hàng hóa để lưu thông tại thị trường Việt Nam có được che khuất nội dung thành phần trên nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam không.

Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định ghi nhãn phụ:

“3. Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc.

4. Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa”;

Tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP) quy định trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa: “Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam phải ghi nhãn theo quy định về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa nhập khẩu tại Nghị định này”;

Tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP) quy định nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa: “Nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa.

Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này;

d) Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và quy định pháp luật liên quan...;

Do đó, căn cứ các quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam phải chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng tiếng Việt bao gồm: (1) Tên hàng hóa, (2) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, (3) Xuất xứ hàng hóa và (4) Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa.

Đối với các loại hàng hóa quy định bắt buộc ghi nội dung “Thành phần” trên nhãn hàng hóa (như hàng hóa thực phẩm, đồ uống (trừ rượu), vi chất dinh dưỡng, đồ chơi trẻ em,...), trường hợp trên nhãn gốc của hàng hóa chưa thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt nêu trên thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải thực hiện ghi nhãn phụ (dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa) gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất nội dung “Thành phần” trên nhãn gốc.


Trả lời bởi : Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT