Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Quá trình hình thành và phát triển

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Lãnh đạo Chi cục

nvha

Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Hà

ĐT: 39308568

ntgiang

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Trường Giang

ĐT: 39300968

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

    1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 1982 theo Quyết định số 44 /QĐ-UB ngày 27 tháng 03 năm 1982 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

    2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ( sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất ượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

    Chi cục hoạt động theo Quyết định số 877/QĐ-SKHCN ngày 30/11/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

    3. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

    4. Trụ sở làm việc của Chi cục: số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

   5. Chi cục có tên gọi bằng tiếng Anh là Ho Chi Minh City Department of Standards Metrology and Quality (viết tắt là SMQ. HCMC).

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CHI CỤC

   1. Phòng Kế hoạch Tổ chức

   Chức năng: Giúp Chi cục trưởng thực hiện nhóm chức năng nội bộ, quản lý thống nhất các hoạt động chung của Chi cục về công tác hoạch định (kế hoạch - tổ chức thực hiện - kiểm soát tiến độ - tổng kết - phân tích - báo cáo - tham mưu), tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị cơ sở hạ tầng, môi trường, tài chính, pháp chế, đối nội, đối ngoại.

    2. Phòng Tiêu chuẩn hoá và TBT

   Chức năng: Giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Thông báo, hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

   3. Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng

   Chức năng: Giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực đo lường, chất lượng tại Thành phố.

   4. Phòng Kiểm tra

   Chức năng: Giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm tra, giám sát  việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

   5. Phòng Phát triển Năng suất Chất lượng

   Chức năng: Giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

   6. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm).

   Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục, giúp Chi cục trưởng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

   Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.