Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Nội dung “Tóm tắt Bảy tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia”.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được thiết lập trên cơ sở áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Balrige của Mỹ. Tiêu chí xét thưởng GTCLQG được quy định tại Điều 27 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và tổng điểm tối đa của bảy tiêu chí này là 1.000 điểm. Tổng điểm tối đa cho từng tiêu chí xét thưởng cụ thể như sau:

    Tiêu chí 1 - Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp (120 điểm): Tiêu chí này đề cập cách thức các lãnh đạo cao nhất của  tổ chức chỉ đạo và duy trì hoạt động tổ chức cũng như xem xét việc điều hành tổ chức và việc thực hiện các trách nhiệm về pháp lý, đạo đức, xã hội và sự hỗ trợ đối với cộng đồng của tổ chức.

   Tiêu chí 2 - Chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp (85 điểm): Tiêu chí này đề cập cách thức tổ chức xây dựng mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động, cách thức triển khai và điều chỉnh (nếu có) mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động đã chọn và đo lường việc thực hiện .

    Tiêu chí 3 - Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm): Tiêu chí này nêu cách thức tổ chức thực hiện sự gắn bó, cam kết với khách hàng của mình nhằm đạt được thành công dài hạn trên thị trường. Chiến lược gắn kết này cho thấy cách thức tổ chức xây dựng một nền văn hoá định hướng vào khách hàng. Tiêu chí này cũng nêu cách thức tổ chức lắng nghe mong muốn của khách hàng và sử dụng các thông tin này để cải tiến và xác định các cơ hội cải tiến.

   Tiêu chí 4 - Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm): Tiêu chí này đề cập đến cách thức tổ chức lựa chọn, thu thập, phân tích, quản lý và cải tiến dữ liệu, thông tin và tài sản tri thức, quản lý công nghệ thông tin. Tiêu chí này cũng đánh giá việc tổ chức thực hiện việc xem xét và sử dụng việc xem xét này để cải tiến hoạt động của mình.

   Tiêu chí 5 - Quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm): Tiêu chí này xem xét cách thức tổ chức quản lý, xây dựng và gắn kết lực lượng lao động của mình như thế nào để sử dụng hết tiềm năng nhằm thực hiện được nhiệm vụ, chiến lược và kế hoạch hành động tổng thể của tổ chức. Tiêu chí này cũng xem xét đến khả năng đánh giá năng lực và nhu cầu về năng suất của lực lượng lao động, khả năng xây dựng một môi trường cho lực lượng lao động nhằm đạt được hiệu quả cao.

   Tiêu chí 6 - Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp (85 điểm): Tiêu chí này xem xét cách thức tổ chức thiết kế hệ thống làm việc của mình; cách thức tổ chức thiết kế, quản lý và cải tiến các quá trình chính của mình  để thực hiện công việc nhằm đem lại giá trị cho khách hàng, đạt được thành công và sự phát triển bền vững cho tổ chức. Tiêu chí này cũng xem xét sự sẵn sàng của tổ chức đối với các trường hợp khẩn cấp.

   Tiêu chí 7 - Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp (450 điểm): Tiêu chí này xem xét kết quả thực hiện và việc cải tiến của tổ chức trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính như: Các kết quả hoạt động về sản phẩm, sự thoả mãn của khách hàng, kết quả tài chính và thị trường, nguồn nhân lực, kết quả tác nghiệp, điều hành và trách nhiệm xã hội. Mức độ kết quả này được so sánh với các kết quả tương ứng của đối thủ cạnh tranh và các tổ chức khác cung cấp  sản phẩm tương tự.

   Bảy tiêu chí GTCLQG được chia thành 18 hạng mục và thể hiện thành hơn 200 câu hỏi chi tiết. Bảy tiêu chí GTCLQG bao gồm những khía cạnh hình thành nên các nhân tố thiết yếu giúp mang lại thành công cho các tổ chức/doanh nghiệp. Có thể xem bảy tiêu chí GTCLQG là công cụ giúp các tổ chức/doanh nghiệp tìm hiểu về điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình. Từ đó, tổ chức/ doanh nghiệp có các biện pháp khắc phục kịp thời các thiếu sót, sai lỗi trong quá trình quản lý cũng như điều hành sản xuất kinh doanh, có các cải tiến phù hợp giúp điều chỉnh các hệ thống quản lý và đẩy mạnh chất lượng trong toàn bộ tổ chức để tạo ra sự phát triển bền vững trong vận hành tổ chức/doanh nghiệp.

   Để tải nội dung bảy tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia xin vui lòng truy cập đường dẫn: http://chicuctdc.gov.vn/7-tieu-chi-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia.html

  Hằng năm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức triển khai GTCLQG cho các tổ chức/doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Để đăng ký tham gia GTCLQG, Quý tổ chức/doanh nghiệp vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Mẫu Bản đăng ký tham dự (http://chicuctdc.gov.vn/bang-dang-ky-tham-du-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia.html) và gửi về địa chỉ sau trước ngày 30/4 năm tham dự:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Phòng Phát triển Năng suất)

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 028.393072004   -     Fax: 028.39307206

   Ngoài ra, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tổ chức các khóa đào tạo (miễn phí) về GTCLQG với nội dung từ cơ bản đến chuyên sâu: Giới thiệu các quy định liên quan đến hoạt động GTCLQG; Giải thích từng câu hỏi trong bảy tiêu chí của GTCLQG; Cách thức áp dụng vào hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp; Cách thức viết Báo cáo tham dự GTCLQG đáp ứng các tiêu chí;…. Quý tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu và đăng ký tham dự xin vui lòng xem thông tin tại: http://chicuctdc.gov.vn/lich-dao-tao.html