Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tuyên truyền, tập huấn về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến năng suất, quản lý tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo năm 2020

Vui lòng xem thông tin tại đây:

1. Thư mời.

2. Phiếu đăng ký

3. Tài liệu