Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Thứ năm, 07/01/2016, 08:51 GMT+7

HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

STT

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

NỘI DUNG

DỰ ÁN 9

1

Quyết định số: 712/QĐ-TTg

21/5/2010

V/v phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

2

Quyết định số: 225/QĐ-TTg

22/02/2012

Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

3

Thông tư số: 20/2010/TT-BKHCN

29/12/2010

Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

4

Quyết định số: 1041/QĐ-TTg

01/7/2011

Quyết định Phê duyệt Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

5

Thông tư số:

130/2011/TTLT-BTC-BKHCN

16/9/2011

Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

6

Quyết định số: 2032/QĐ-UBND

27/4/2015

Quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh V/v phê duyệt Dự án "nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020"

ISO HÀNH CHÍNH CÔNG

1

Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg

05/3/2014

Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động  của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

2

Thông tư số: 26/2014/TT-BKHCN

10/10/2014

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

3

Quyết định số: 2523/QĐ-UBND

15/5/2015

Quyết đinh của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động  của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

4

Thông tư số: 116/2015/TT-BTC

11/08/2015

Thông tư quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

1

Luật số 05/2007/QH12

21/11/2007

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

2

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

31/12/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3

Thông tư số: 17/2011/TT-BKHCN

30/6/2011

Quy định về giải thưởng chất lượng quốc gia

4

Thông tư số: 07/2012/TT-BKHCN

02/4/2012

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia

5

7 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 

Tiêu chí 1: Vai trò của lãnh đạo tổ chức
Tiêu chí 2: Chiến lược hoạt động
Tiêu chí 3: Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường
Tiêu chí 4: Đo lường, phân tích và quản lý tri thức
Tiêu chí 5: Quản lý, phát triển nguồn nhân lực
Tiêu chí 6: Quản lý quá trình
Tiêu chí 7: Kết quả hoạt động, kinh doanh

 


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến