Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Về việc kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia

Thứ tư, 19/07/2023, 13:07 GMT+7

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 2092/BKHCN-TĐC gửi Ủy ban nhân dân Thành phố về việc kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Căn cứ Công văn số 2092/BKHCN-TĐC, ngày 12 tháng 7 năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 7059/VP-KT giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nếu có nhu cầu kết nối và chia sẽ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tại Công văn số 2092/BKHCN-TĐC ngày 03 tháng 7 năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ kính chuyển Công văn số 2092/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu trên đến các sở, ban ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức để thông tin đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan nếu có nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia thì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2092/BKHCN-TĐC.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan kịp thời thông tin đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tài liệu đính kèm:


- 2804/SKHCN-TĐC

- 2092/BKHCN-TĐC

- 7059/VP-KT

 

 Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến