Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành

Thứ tư, 01/04/2020, 10:12 GMT+7

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Theo đó, Thông tư này bãi bỏ toàn bộ 10 văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Thông tư số 03/2011/ TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015.

2. Thông tư số 07/2011/ TT-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015.

3. Thông tư số 22/2011/ TT-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750v.

4. Thông tư số 31/2014/ TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

5. Thông tư số 23/2015/ TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

6. Quyết định số 1649/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy định xét duyệt, quyết định xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

7. Quyết định số 22/2005/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế xét tặng cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ.

8. Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế.

9. Quyết định số 09/2008/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương.

10. Chỉ thị số 13/2006/CT-BKHCN ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ.

Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến