Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Dự thảo “khung chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”

Thứ hai, 11/05/2020, 10:15 GMT+7

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996.

Một trong bốn mục tiêu chung của Đề án 996 là xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể của các giai đoạn triển khai Đề án đều đề cập đến việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho ít nhất 50 000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2025 và cho ít nhất 100 000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2030. Hơn nữa, một trong 6 nhóm giải pháp triển khai thực hiện Đề án là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường. Vì vậy, Chương trình đảm bảo đo lường là mục tiêu xuyên suốt, cốt lõi của Đề án.

Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt “Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Dự thảo Quyết định và tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://www.most.gov.vn để lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến