Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về “đánh giá năng lực đo lường – yêu cầu chung”

Thứ sáu, 31/07/2020, 12:00 GMT+7

Hoạt động đo lường có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khỏe và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, để quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, ngoài Luật Đo lường là văn bản pháp lý cao nhất quy định chung về hoạt động đo lường, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện hoạt động của các tổ chức này. Tuy nhiên, các văn bản nêu trên chưa quy định rõ các chỉ tiêu về kỹ thuật để làm căn cứ đánh giá phục vụ việc cấp giấy chứng nhận đăng ký, cấp quyết định chỉ định, xem xét thừa nhận kết quả cũng như phục vụ việc thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định tại Luật Đo lường và các quy định khác của pháp luật về đo lường có liên quan. Do vậy, Viện Đo lường Việt Nam đã xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về “Đánh giá năng lực đo lường – Yêu cầu chung”.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và tài liệu liên quan đang được gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến