Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Quá trình hình thành và phát triển

img_about

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Lãnh đạo Chi cục

nvha

  Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Hà

  ĐT: 39.308.568

 Phó Chi cục trưởng: Võ Đình Liên Ngọc

  ĐT: 39.300.969

Nguyen_Thi_Thuy_Dung

 Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thùy Dung

  ĐT: 39.300.971

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Chi cục) Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 1982 theo Quyết định số 44 /QĐ-UB ngày 27 tháng 03 năm 1982 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

    Chi cục hoạt động theo Quyết định số 1223/QĐ-SKHCN ngày 12/11/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

4. Trụ sở làm việc của Chi cục: số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Chi cục có tên gọi bằng tiếng Anh là Ho Chi Minh City Department of Standards Metrology and Quality (viết tắt là SMQ. HCMC).

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CHI CỤC

1. Phòng Hành chính Tổng hợp;

2. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Thông báo hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

3. Phòng Quản lý Đo lường;

4. Phòng Quản lý Chất lượng;

5. Phòng Quản lý Năng suất chất lượng.

6. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục, giúp Chi cục trưởng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.