Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng tạo của TP.HCM giai đoạn 2021-2025

Thứ năm, 23/03/2023, 17:18 GMT+7

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND - Tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 trên cơ sở lồng ghép Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 và Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu góp phần tăng năng suất lao động bình quân trên 7%/năm; đóng góp của khoa học và công nghệ thông qua TFP, đóng góp khoảng 45% vào tăng trưởng kinh tế; số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng hàng năm tăng từ 10% - 15%.

Đối tượng được hỗ trợ  là các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ưu tiên các doanh nghiệp thuộc các ngành được định hướng phát triển các ngành kinh tế thành phố giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức thử nghiệm, phòng thử nghiệm của các tổ chức, doanh nghiệp; chuyên gia thuộc các tổ chức tư vấn, đào tạo; công chức, viên chức làm việc tại các sở, ban, ngành và các cơ quan nhà nước khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung hỗ trợ bao gồm: Huấn luyện nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Sở KHCN là đơn vị đầu mối hằng năm chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Tài liệu đính kèm:


Kế hoạch


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến