Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Các nội dung chính trong Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Thứ năm, 11/04/2019, 09:01 GMT+7

Ngày 25 tháng 02 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công, quy định một số nội dung chính như sau:

1. Đối tượng áp dụng: cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị- xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; doanh nghiệp do Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị- xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

2. Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô: Chẳng hạn như:

- Đối với chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 mới đủ tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác.

- Định mức sử dụng xe ô tô đối với Sở, ban, ngành và các tổ chức tương đương thuộc cấp tỉnh tối đa 01 xe/01 đơn vị.

3. Việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định tại Nghị định này thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có. Đồng thời thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2019. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ số liệu xe ô tô sau khi rà soát, xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo thời hạn quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2019.


Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến