Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Chính thức phân loại đánh giá cán bộ, công chức theo quy định mới từ 01/7/2020

Thứ ba, 07/01/2020, 09:52 GMT+7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Trong đó Chính thức phân loại đánh giá cán bộ, công chức theo quy định mới từ 01 tháng 7 năm 2020.

        Theo đó, căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được phân loại đánh giá như sau:

        - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

        - Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

        - Hoàn thành nhiệm vụ;

        - Không hoàn thành nhiệm vụ.

       Như vậy, so với quy định hiện hành tại Luật cán bộ, công chức 2008Luật sửa đổi đã bỏ đi cụm từ “nhưng còn hạn chế về năng lực” ở kết quả phân loại Hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ.

       Tương tự như vậy, Khoản 12 Điều 1 Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 58 Luật cán bộ, công chức 2008 cũng đã bỏ cụm từ nhưng còn hạn chế về năng lực” ở kết quả phân loại Hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức.

       Luật sửa đổi cũng nhấn mạnh , đối với cán bộ 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ còn đối với công chức không hoàn thành nhiệm vụ thì được xử lý như sau:

·         Công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc;

·         Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại;

·         Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.

            Ngoài ra, Luật sửa đổi cũng đã bãi bỏ quy định cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác.


Nguồn: https://thukyluat.vn/news/phan-tich-chinh-sach/chinh-thuc-phan-loai-danh-gia-can-bo-cong-chuc-theo-quy-dinh-moi-tu-01-7-2020-69712.
Người viết : Phòng Hành chính Tổng hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến