Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực năng suất chất lượng, ISO hành chính công và giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Thứ bảy, 10/12/2022, 09:34 GMT+7

STT

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

1

Quyết định số 299/QĐ-UBND

21/01/2022

Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025.

2

Kế hoạch số 1904/KH-SKHCN

23/6/2022

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

3

Quyết định số 36/QĐ-TTg

11/01/2021

Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030

4

Quyết định số 1322/QĐ-TTg

31/08/2020

Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030

ISO HÀNH CHÍNH CÔNG

1

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

05/3/2014

Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước.

2

Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN

10/10/2014

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

3

Thông tư số 116/2015/TT-BTC

11/8/2015

Về công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

4

Quyết định số 859/QĐ-BKHCN ngày 30/5/2022

30/5/2022

Về ban hành quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

5

Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022

31/5/2022

Về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

1

Luật số 05/2007/QH12

21/11/2007

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

2

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

31/12/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP

15/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

4

Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN

26/12/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia

5

Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN

15/9/2022

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giảii thưởng quốc gia

6

Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN

22/7/2022

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Nguồn: Phòng Quản lý năng suất chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến