Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, Tổng kết giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021, giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thứ tư, 20/01/2021, 15:58 GMT+7

Ngày 8/01/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, Tổng kết giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021, giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, đánh giá giai đoạn 2016 - 2020, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh cũng cho rằng, Tổng cục đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng; thống nhất và từng bước đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực, sát sao chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh; Tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Đề cập đến phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh đã đưa ra 5 phương hướng và 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Theo đó, về phương hướng, Tổng cục tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa và tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật; Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP hằng năm và tổ chức thực hiện; Nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030; Thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, áp dụng công nghệ thông tin; Tăng cường hoạt động tuyên truyền về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Với định hướng phát triển đúng đắn, quyết tâm cao của Tổng cục, tin tưởng rằng hoạt động TCĐLCL sẽ còn phát triển hơn nữa, đóng góp to lớn vào xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước; hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ giao phó.


Nguồn: http://vietq.vn/hoat-dong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-thuc-hien-thang-loi-nhieu-muc-tieu-kep-kien-tao-kinh-te-d182635.html

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến