Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2018.

Thứ hai, 13/08/2018, 10:10 GMT+7

Ngày 06 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2422/QĐ-UBND về Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Cải cách thể chế:

- Ban hành các quyết định, quy định, đề án nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

- Ban hành chỉ thị nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố gắn với trách nhiệm của từng đơn vị soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

- Nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính về cấp phép đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú, thành lập và đăng ký hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo phương thức từ “tiền kiểm sang hậu kiểm” trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy trình một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính; giải pháp kiểm soát quy trình giải thích, hướng dẫn thủ tục để khắc phục tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần; bổ sung ngoài thời gian pháp luật quy định.

3. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính:

Tăng cường tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, nhất là đối với lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trong chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; nêu cao trách nhiệm, chủ động tham mưu đề xuất, giải quyết kịp thời những nhiệm vụ được giao; xây dựng và triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước./.


Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổ chức

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến