Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kế hoạch số 1024/KH-SKHCN ngày 29/03/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024.

Thứ sáu, 05/04/2024, 18:47 GMT+7

Ngày 29 tháng 03 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 1024/KH-SKHCN về thực hiện Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2024 thực hiện tại Sở Khoa học và Công nghệ với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Nhận thức số: Tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và thanh toán điện tử; phần mềm Quản lý nhiệm vụ, H.OIP…; Kịp thời cập nhật các thông tin về chuyển đổi số trong chuyên mục Chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử Sở; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024; Đẩy mạnh Chương trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ Đô thị thông minh và chuyển đổi số.

- Thể chế số: Hoàn thiện “Kết nối các sàn giao dịch công nghệ vùng Đông Nam Bộ” tham mưu Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng phê duyệt làm cơ sở triển khai và kết nối các sàn giao dịch công nghệ của các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ; Rà soát xây dựng lại Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN thay thế Quyết định số 906/QĐ-SKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2019; Xây dựng, hoàn thiện quy trình cập nhật dữ liệu phục vụ công tác thu thập, tạo lập, chia sẻ dữ liệu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số và tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Sở.

- Hạ tầng số: Trang bị chữ ký số cho công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Thường xuyên rà soát, nâng cấp hạ tầng các hệ thống thông tin điện tử của Sở đảm bảo thời gian hoạt động trên 90%.

-
Dữ liệu số: Thường xuyên cập nhật 14 cơ sở dữ liệu được công bố theo Quyết định số 706/QĐ-SKHCN ngày 07 tháng 11 năm 2023. Các cơ sở dữ liệu chưa được công bố, các phòng và đơn vị tiếp tục quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng phục vụ hiệu quả công tác; Rà soát, cung cấp thông tin 09 cơ sở dữ liệu lên cổng dữ liệu mở của Thành phố khi được yêu cầu; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu; Số hóa kết quả và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Nền tảng số: Đưa vào vận hành nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh – H.OIP; Nghiên cứu xây dựng mô hình vận hành phát triển Sàn giao dịch công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu, tiếp tục mở rộng kết nối với các sàn giao dịch công nghệ trong vùng Đông Nam Bộ; Xây dựng và đặt hàng giải pháp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cho Thành phố (thí điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ); các giải pháp chuyển đổi số trong khu vực công.

- Nhân lực số: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (8 ngành) giai đoạn 2020-2035 và Đại học chia sẻ được phê duyệt tại Quyết định số 2426/QĐ-UBND  ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Tổ chức các Hội thảo quốc tế về nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố; Cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin do Thành phố tổ chức; Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Sở; Vận động công chức, viên chức tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://onetouch.mic.gov.vn/).

- An toàn thông tin mạng: Hoàn thành việc lập hồ sơ, trình đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Sở; Xây dựng phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng; Các máy chủ, máy trạm tại Sở và các đơn vị đều được cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc; Thường xuyên thực hiện tuyên truyền, cảnh báo về công tác an toàn thông tin cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở.

- Chính quyền số: Đẩy mạnh việc số hóa và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý trên môi trường số, nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ công toàn trình, thủ tục hành chính không giấy tờ; Thực hiện lưu trữ điện tử kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, doanh nghiệp nhằm tái sử dụng lại kết quả cho lần tiếp theo; Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Kinh tế số: Tăng cường phổ biến tuyên truyền chuyên môn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hàng rào kỹ thuật trong thương mại và năng suất chất lượng bằng hình thức trực tuyến; Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, hướng tới phát triển doanh nghiệp bền vững trên nền tảng số; Ứng dụng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ và chuyển giao cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh nền tảng trực tuyến hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của Sàn giao dịch công nghệ nhằm tạo môi trường giao dịch trực tuyến thuận lợi cho các bên cung – cầu công nghệ; hỗ trợ kết nối đối tác, đầu tư công nghệ cho cộng đồng khởi nghiệp để phát triển và quảng bá sản phẩm trên Sàn; Tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển KH&CN phục vụ chuyển đổi số.

- Xã hội số: Tuyên truyền, thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động thiết lập tài khoản VNeID, đặc biệt là định danh mức độ 2; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đặt hàng nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số trong trường học; Phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện đặt hàng nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong các bệnh viện.


Nguồn: Kế hoạch số 1024/KH-SKHCN ngày 29 tháng 03 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024.
Người viết : Phòng Hành chính Tổng hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến