Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo tính đến tháng 11 năm 2017.

Thứ hai, 20/11/2017, 09:57 GMT+7

    Tính đến ngày 12 tháng 10 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã phê duyệt 15 thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ cho 11 đơn vị thực hiện thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

    Chi cục đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo các thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đơn vị chủ trì đã được phê duyệt.

    Cho đến ngày 15 tháng 11 năm 2017, Chi cục đã kiểm tra, giám sát đối với 04 đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc nội dung “Tư vấn hỗ trợ triển khai xây dựng áp dụng tại doanh nghiệp về quản lý chất lượng, đổi mới sáng tạo, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ”  tại 15 doanh nghiệp thụ hưởng và 13 khóa huấn luyện đào tạo do 03 đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc nội dung “Nâng cao năng lực về quản lý chất lượng, đổi mới sáng tạo, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp”. 

   Qua công tác kiểm tra, giám sát, Chi cục ghi nhận các đơn vị chủ chì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc cả 02 nội dung nêu trên đều thực hiện đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch, chương trình tư vấn/ huấn luyện đã đề ra trong thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Sở Khoa học và Công nghệ/ Chi cục phê duyệt.

    Các doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng và cho rằng sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông qua các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực trong việc giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn, áp dụng hiệu quả hơn các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo để tạo đà phát triển về năng suất và chất lượng cho các loại sản phẩm, hàng hóa chủ lực của doanh nghiệp, từ đó giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời mong muốn Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo được tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến