Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo tính đến tháng 11 năm 2017.

Thứ năm, 09/11/2017, 15:58 GMT+7

Năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo theo hình thức xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Tính đến tháng 11 năm 2017, Chi cục đã tổ chức 04 đợt họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ chi tiết như sau:

  • Đợt 1 được tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ vào ngày 27/4/2017 có 03 đơn vị đăng ký với 03 nhiệm vụ. Hội đồng xét chọn đề nghị 03 đơn vị với 03 nhiệm vụ, kinh phí ngân sách hỗ trợ là 3.700.470.500 đồng.
  • Đợt 2 được tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ vào ngày 08/6/2017 có 04 đơn vị đăng ký với 05 nhiệm vụ. Hội đồng xét chọn đề nghị 04 đơn vị với 04 nhiệm vụ, kinh phí ngân sách hỗ trợ là 2.684.340.000 đồng.
  • Đợt 3 được tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ vào ngày 03/8/2017 có 05 đơn vị đăng ký với 05 nhiệm vụ. Hội đồng xét chọn đề nghị 04 đơn vị với 04 nhiệm vụ, kinh phí ngân sách hỗ trợ là 2.882.599.000 đồng.
  • Đợt 4 được tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ vào ngày 14/9/2017 có 04 đơn vị đăng ký với 04 nhiệm vụ. Hội đồng xét chọn đề nghị 04 đơn vị với 04 nhiệm vụ, kinh phí ngân sách hỗ trợ là 2.571.543.000 đồng.

Thông qua 04 đợt họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phê duyệt 15 nhiệm vụ khoa học công nghệ cho 11 đơn vị thực hiện với tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ dự kiến là 11.838.952.500 đồng. Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ về đào tạo và tư vấn khoảng 1.300 doanh nghiệp bao gồm các nội dung: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, ISO 50001:2011, ISO 14001:2015, IATF 16949, 5S, thương hiệu, mô hình hoạt động nghiên cứu phát triển, thông tin khoa học và công nghệ mới,…./.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến