Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công

Thứ ba, 09/05/2023, 10:34 GMT+7

Ngày 03/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ, mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, và đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2023.

Mẫu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ phục vụ bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông tin của người sử dụng lao động và người lao động;

- Thông tin về công việc, vị trí việc làm và thời hạn hợp đồng;

- Quyền và nghĩa vụ của người lao động;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động;

- Các trường hợp tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động;

- Các phương thức giải quyết tranh chấp;

- Điều khoản thi hành;

- Chữ ký, đóng dấu của các bên.

Mẫu hợp đồng dịch vụ  bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông tin của bên sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ;

- Nội dung dịch vụ mà hai bên thỏa thuận, trong đó ghi rõ thời hạn sử dụng dịch vụ, nội dung công việc đảm bảo theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, số người làm việc, địa điểm làm việc và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận;

- Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ;

- Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ;

- Tiền dịch vụ, chi phí khác và phương thức thanh toán;

- Các trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng;

- Phương thức giải quyết tranh chấp;

- Các thỏa thuận khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ nhưng không trái với quy định của pháp luật;

- Điều khoản thi hành;

- Chữ ký, đóng dấu của các bên.


Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/48439/mau-hop-dong-lao-dong-trong-co-quan-hanh-chinh-don-vi-su-nghiep-cong

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến