Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Một số quy định mới về nâng ngạch công chức.

Thứ sáu, 28/02/2020, 16:55 GMT+7

   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

   Theo đó Luật sửa đổi, bổ sung quy định nâng ngạch công chức như sau:

   So với quy định hiện hành bổ sung thêm hình thức xét nâng ngạch. Như vậy việc nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua thi nâng ngạch và xét nâng ngạch.

   Công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện:

   a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật;

   b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

   c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi;

   d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.

   Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b và c nêu trên thì được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây:

   a) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

   b) Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.


Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến