Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Một số quy định mới về quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thứ sáu, 18/09/2020, 11:00 GMT+7

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Nghị định này quy định số lượng Phó Giám đốc Sở như sau:

  • Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc.
  • Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp.
  • Riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

Nghị định 107/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ số lượng Phó Chi cục trưởng thuộc sở như sau:

  • Chi cục có từ 01 đến 03 phòng và tương đương được bố trí 01 Phó Chi cục trưởng;
  • Chi cục không có phòng hoặc có từ 04 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

Ngoài ra, số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở cũng được quy định rõ trong nghị định này, cụ thể:

  • Phòng có dưới 07 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng;
  • Phòng có từ 07 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2020.


Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến