Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thứ ba, 21/02/2023, 09:21 GMT+7

Hoạt động chuyển đổi số giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp mới giành lợi thế trên các lĩnh vực công nghiệp truyền thống. Xu thế này tạo ra những thay đổi quan trọng trong chuỗi giá trị các ngành công nghiệp cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh của nền kinh kế số hiện nay, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống phải có sự thay đổi mạnh mẽ.

            Ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nội dung triển khai các quyết định này, xác định rõ chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Để giải quyết những vấn đề thách thức và nhu cầu phát triển Chuyển đổi số này, trong năm 2022. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số đã chỉ đạo triển khai Chuyển đổi số trong toàn ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cụ thể:

            Tham mưu xây dựng các văn bản, Công văn số 84/BKHCN-CNC ngày 17/01/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất các bài toán lớn cần giải quyết để thực hiện chuyển đổi số gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để đề nghị Xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Công văn số 1010/BKHCN-CNC ngày 10/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Bổ sung ý kiến đối với dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 2 của UBQG về Chuyển đổi số; Công văn số 1067/BKHCN-TĐC ngày 13/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất nhiệm vụ Chuyển đổi số.

            Ban hành các văn bản, Quyết định số 533/QĐ-BCĐCĐS ngày 28/3/2022 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Tổng cục phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2022; Công văn số 1036/TĐC-VP ngày 26/4/2022 của Tổng cục về triển khai hoạt động Chuyển đổi số đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 1196/TĐC -VP ngày 10/5/2022 của Tổng cục đề xuất “Chiến lược Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” gửi Khoa học và Công nghệ; Công văn số 1409/TĐC -VP ngày 31/5/2022 của Tổng cục về việc Xây dựng nền tảng chuyển đổi số tác nghiệp Đo lường và Đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy; Công văn số 2459/TĐC -VP ngày 05/9/2022 của Tổng cục đề xuất xây dựng “ Đề án Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” gửi Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 1751/QĐ-TĐC ngày 21/10/2022 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quyết định 1761/QĐ-TĐC ngày 24/10/2022 Phân công cán bộ thực hiện công tác an ninh mạng tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quyết định 1755/QĐ-TĐC ngày 21/10/2022 Ban hành Phương án bảo đảm, ứng phó, khắc phục sự cố an toàn, an ninh mạng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

            Tổ chức thực hiện, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

            Chủ động đề xuất, các giải pháp, biện pháp để thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chuyển đổi số tại Tổng cục theo đúng tinh thần chỉ đạo về hoạt động Chuyển đổi số của Lãnh đạo Bộ KH&CN và của Chính phủ…


Nguồn: https://tcvn.gov.vn/nguoi-dan-va-doanh-nghiep-la-trung-tam-cua-chuyen-doi-so-nganh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/03/01/2023/

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến