Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thứ hai, 13/08/2018, 10:05 GMT+7

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá IX, kỳ họp thứ chín (từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2018) đã thông qua Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Thành phố, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Nghị quyết này quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố, bao gồm các văn bản như: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp.

Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ với mức phân bổ kinh phí như sau:

1. Đối với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân được ban hành mới hoặc thay thế:

- Thành phố: 10 triệu đồng/văn bản (mười triệu đồng/văn bản);

- Quận, huyện: 8 triệu đồng/văn bản (tám triệu đồng/văn bản);

- Phường, xã, thị trấn: 6 triệu đồng/văn bản (sáu triệu đồng/văn bản).

2. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung:

- Thành phố: 8 triệu đồng/văn bản (tám triệu đồng/văn bản);

- Quận, huyện: 6,4 triệu đồng/văn bản (sáu triệu bốn trăm ngàn đồng/văn bản);

- Phường, xã, thị trấn: 4,8 triệu đồng/văn bản (bốn triệu tám trăm ngàn đồng/văn bản).

Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Thành phố do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp nhà nước hiện hành quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.


Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổ chức

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến