Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Quy trình xét thưởng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Thứ tư, 26/02/2020, 14:49 GMT+7

   Căn cứ theo Điều 28 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia có thể đăng ký tham dự như sau:                                                                   

   1) Về hồ sơ:

a) Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia theo quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục Nghị định số 74/2018/NĐ-CP

b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp

c) Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp)

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp)

g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp)

h) Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có)

   2) Hội đồng sơ tuyển phải tiến hành đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Quốc gia theo hai bước: đánh giá hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả đánh giá, Hội đồng sơ tuyển quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện để đề xuất tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia và gửi các hồ sơ liên quan cho Hội đồng quốc gia thông qua cơ quan thường trực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Hội đồng quốc gia sẽ xem xét và thẩm định hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp tham dự được Hội đồng sơ tuyển đề xuất trao giải và các hồ sơ liên quan của Hội đồng sơ tuyển. Căn cứ kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ và tại tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng quốc gia quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trình Bộ Khoa học và Công nghệ.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến