Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ ba, 03/10/2017, 10:33 GMT+7

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

    Nghị định số 88/2017/NĐ-CP quy định thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Người đứng đầu cơ quan đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản 1 Điều 24 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP, quyết định đánh giá phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm; trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản 1 Điều 24 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP, có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.

   Bênh cạnh đó, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP cũng sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hành thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hướng bỏ yêu cầu phải đáp ứng tiêu chí: Có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

   Ngoài ra, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP quy định căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định.

   Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.


Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổ chức.

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến