Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ năm, 23/08/2018, 10:06 GMT+7

Ngày 01/7/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 09/2016/TT-BKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2016 quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ với một số nội dung như sau:

  • Sửa đổi Điểm i Khoản 1 Điều 4 thành “Phương án làm sạch thiết bị và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc việc vận chuyển hàng nguy hiểm có chữ ký, đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép”
  • Thay thế Mẫu 3. PALSTB bằng Mẫu 3. PALSTB Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.
  • Bãi bỏ Điểm i Khoản 1 Điều 4 về “Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc Phiếu kết quả thử nghiệm, kết quả kiểm định đối với vật liệu bao gói, phương tiện chứa hàng nguy hiểm”.
  • Bãi bỏ Điểm b Khoản 2 Điều 6 về “Báo cáo hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm đối với khối lượng đã thực hiện theo Giấy phép vận chuyển đã được cấp theo Mẫu 6. BCHĐVC” đối với hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép vận chuyển.
  •  Bãi bỏ Mục 5 Mẫu 6. BCHĐVC về “Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong vận chuyển hàng nguy hiểm trong kỳ báo cáo”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến