Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tình hình thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020

Thứ ba, 15/12/2020, 17:45 GMT+7

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định 1451/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (Kế hoạch triển khai ISO năm 2020). Tình hình các cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020 như sau:

Đối với các cơ quan thuộc danh sách thực hiện đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm: 46/46 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 (22 sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện), đạt tỷ lệ 100%.

         Đối với các cơ quan không thuộc danh sách thực hiện đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm:

Khối Chi cục: 8/9 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 và 1/9 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008, đạt tỷ lệ 100%.

Khối cơ quan ngành dọc: 3/3 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015, đạt tỷ lệ 100%.

Khối Ban: 4/5 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 và 1/5 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn: 311/322 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 và 11/322 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008, đạt tỷ lệ 100%.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến