Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tuyên truyền, khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng Dịch vụ công thành phố, Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thứ hai, 13/07/2020, 08:52 GMT+7

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 2281/UBND-KSTT về việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng Dịch vụ công thành phố, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện một số công việc như sau:

Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện:

1. Cập nhật, công khai thông tin về địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chuyển đến trên hệ thống https://pakn.dichvucong.gov.vn theo hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 3057/VP-KSTT ngày 29 tháng 4 năm 2020.

 2. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị đăng ký tài khoản, thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, phản ánh, kiến nghị và khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng dịch vụ công thành phố (https://dvc.hochiminhcity.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn).

3. Tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 1047/UBND-KSTT ngày 23 tháng 3 năm 2020.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 thực hiện ngay việc đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và thông tin danh sách về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Phòng Kiểm sooát thủ tục hành chính) để được phân quyền tiếp nhận, xử lý theo chỉ đạo tại điểm 1.2 văn bản số 2119/UBND-KSTT ngày 10 tháng 6 năm 2020.


Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến