Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Danh sách các tổ chức đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

Thứ ba, 17/03/2020, 14:48 GMT+7

Các tổ chức tư vấn HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước chỉ được thực hiện tư vấn khi đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước như sau:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng HTQLCL;

- Có HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn hiện hành;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng HTQLCL;

- Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg;

- Đã đăng ký tham gia hoạt động tư vấn theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kính gửi Quý cơ quan danh sách các tổ chức đủ điều kiện tư vấn HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (Danh sách này thường xuyên được cập nhật và công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa chỉ: https://tcvn.gov.vn/2017/12/danh-sach-to-chuc-chuyen-gia-du-dieu-kien-tu-van-theo-thong-tu-26/).

Căn cứ vào tình hình thực tế mà cơ quan xem xét và lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện chuyển đổi áp dụng, mở rộng và duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp với nhu cầu của đơn vị./.

Tài liệu đính kèm: Danh sách tổ chức đủ điều kiện tư vấn


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến