Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Sự lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ năm, 30/07/2020, 17:59 GMT+7

Lãnh đạo cơ quan cung cấp bằng chứng về sự lãnh đạo và cam kết của mình đối với việc xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), cải tiến liên tục hiệu quả của chúng bằng cách:

Chịu trách nhiệm và tính hiệu lực của HTQLCL;

Đảm bảo rằng chính sách chất lượng và các mục tiêu chất lượng được thiết lập và phù hợp với định hướng chiến lược và bối cảnh của cơ quan;

Đảm bảo rằng các chính sách chất lượng được phổ biến, được thấu hiểu trong toàn bộ cơ quan;

Đảm bảo rằng các yêu cầu của HTQLCL được tích hợp vào các quá trình hoạt động của cơ quan khi phù hợp;

Thúc đẩy nhận thức tiếp cận theo quá trình;

Đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết cho HTQLCL luôn sẵn có;

Truyền đạt tầm quan trọng về hệ thống quản lý có hiệu lực và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống;

Đảm bảo rằng các hệ thống quản lý đạt được các kết quả dự kiến;

Tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ những người tham gia đóng góp cho hiệu lực của các hệ thống quản lý;

Thúc đẩy cải tiến liên tục;

Hỗ trợ các vị trí quản lý liên quan khác chứng minh sự lãnh đạo của họ tại phạm vi họ chịu trách nhiệm.

Đối với HTQLCL, Lãnh đạo cơ quan chấp nhận cách tiếp cận coi khách hàng làm trung tâm nhằm đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi được xác định, được coi là các yêu cầu phải tuân thủ và được đáp ứng nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Điều này được thực hiện bằng cách đảm bảo:

Các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu luật định và chế định được xác định;

Các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm và ảnh hưởng đến khả năng cơ quan làm thỏa mãn khách hàng đều được xác định và giải quyết;

Duy trì vào việc nâng cao sự thỏa mãn khách hàng.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến