Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ ISO 6 tháng đầu năm 2020

Thứ ba, 16/06/2020, 16:12 GMT+7

Kết quả triển khai việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục) như sau:

         Chi cục đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020; Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 về thành lập Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

 Chi cục cũng đã tham gia thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019; Đăng tải 04 bản tin ISO trên website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và bản tin TBT; thực hiện hướng dẫn chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015 cho các Ủy ban nhân dân phường, xã;

Biệt phái 01 công chức tham gia hỗ trợ công tác xây dựng, công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố;

           Tham mưu ban hành Công văn số 287/SKHCN-TĐC ngày 14 tháng 2 năm 2020 lưu ý các cơ quan một số nội dung khi thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001, Công văn số 619/SKHCN-TĐC ngày 20 tháng 3 năm 2020 về việc cung cấp danh sách các tổ chức đủ điều kiện tư vấn HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 47/63 cơ quan đã hoàn tất việc chuyển đổi, áp dụng và công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015.

Các lớp đào tạo do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 7/2020.

            Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2020

- Kiểm tra thực tế tại trụ sở 30 cơ quan tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2021.

- Tiếp tục hướng dẫn chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

  • Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ quan duy trì, mở rộng và chuyển đổi áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015. Phấn đấu đến hết năm 2020, 100% sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc danh sách các cơ quan thực hiện đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và 70% Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 đối với các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến