Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Sự không phù hợp và hành động khắc phục theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ năm, 25/06/2020, 17:03 GMT+7

Khi một sự không phù hợp xảy ra liên quan đến quá trình hay nội dung trách nhiệm nào đó, phòng ban, bộ phận liên quan phải nhận biết, có hành động để kiểm soát, xử lý hiện tượng của sự không phù hợp đó theo quy định, xem xét những hậu quả liên quan có thể để xử lý hậu quả đó.

Bộ phận phát hiện phải đánh giá liệu có cần phải phân tích nguyên nhân, tiến hành các hành động để loại trừ các nguyên nhân của sự không phù hợp này nhằm để nó không tái diễn hay xảy ra ở những nơi khác. Nếu thấy cần sẽ:

Báo cáo, lập phiếu yêu cầu xem xét và phân tích sự không phù hợp;

Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp;

Xác định nếu sự không phù hợp tương tự tồn tại, hoặc có khả năng có thể xảy ra;

Thực hiện bất kỳ hành động cần thiết;

Đánh giá kết quả của bất kỳ hành động khắc phục đã thực hiện;

Cập nhật nguyên nhân này như là một mối rủi ro trong quá trình lập kế hoạch (nếu cần thiết);

Thực hiện thay đổi đối với Hệ thống quản lý chất lượng (nếu cần thiết).

Hành động khắc phục phải thích hợp với tác động của các sự không phù hợp đã xảy ra.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến