Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Yêu cầu và loại trừ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ tư, 20/11/2019, 09:31 GMT+7

  Điều khoản 1.2 của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nói rằng Tổ chức có thể ngoại lệ hoặc không áp dụng các yêu cầu hình thành sản phẩm (phần 7) nếu tổ chức không thể áp dụng và nếu làm như vậy không ảnh hưởng đến khả năng hay trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu pháp luật và khách hàng.

  Tiêu chuẩn mới có một cách tiếp cận tương tự, nhưng thay vào đó thì việc áp dụng và ngoài lệ có thể áp dụng cho tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn. Điều khoản 4.3 của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho biết (Khi một yêu cầu của Tiêu chuẩn trong phạm vi được xác định có thể được áp dụng, thì yêu cầu đó sẽ được áp dụng đối với tổ chức). Vì vậy, một khi cơ quan, tổ chức đã xác định phạm vi HTQLCL của mình, TCVN ISO 9001:2015 nói rằng mỗi yêu cầu phải được áp dụng trong phạm vi ranh giới được xác định theo tuyên bố phạm vi của tổ chức.

  Tuy nhiên, khi Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nói rằng mỗi yêu cầu phải được áp dụng, điều khoản 4.3 và Phụ lục A5 cũng nói rằng bất kỳ yêu cầu có thể được loại trừ nếu nó không thể được áp dụng. Nếu cơ quan, tổ chức có thể cân nhắc và giải thích lý do tại sao các yêu cầu đó không thể áp dụng và nếu việc loại trừ nó không làm suy yếu khả năng hay trách nhiệm của cơ quan, tổ chức để đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ phù hợp.

  Vì vậy, thông điệp rất rõ ràng là: nếu một yêu cầu có thể được áp dụng, cơ quan, tổ chức không thể ngoại lệ nó, cơ quan, tổ chức phải áp dụng nó. Nếu cơ quan, tổ chức thực sự không thể áp dụng thì có thể giải thích tại sao không.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến