Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Văn bản QPPL về ISO Hành chính công

Thứ ba, 16/06/2020, 15:24 GMT+7

Các văn bản Quy phạm Pháp luật liên quan đến việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo  TCVN ISO 9001 cho đến thời điểm hiện tại:

Số hiệu

Tên văn bản

Năm ban hành

101/QĐ-BKHCN

Quyết định công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương

21/11/2019

2968/QĐ-BKHCN

Quyết định công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương

29/12/2010

03/2010/TT-BKHCN

Quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước

 

21/4/2010

 

19/2014/QĐ-TTg

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

05/3/2014

26/2014/TT-BKHCN

Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN

05/3/2014

116/2015/TT-BTC

 

Thông tư 116/2015/TT-BTC Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

11/08/2015


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến