Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kiểm soát quá trình, sản phẩm, dịch vụ do bên ngoài cung cấp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ năm, 30/07/2020, 17:56 GMT+7

Bất kỳ quá trình nào được thực hiện bởi bên thứ ba được coi là “quá trình thuê bên ngoài” và phải được kiểm soát. Các quá trình bên ngoài của cơ quan và các biện pháp kiểm soát cho từng quá trình, được xác định trong kiểm soát mua hàng và các nhà cung cấp bên ngoài.

Loại và mức độ kiểm soát được áp dụng đối với quá trình bên ngoài sẽ xem xét đến: Tác động tiềm ẩn của quá trình bên ngoài đối với khả năng của cơ quan trong việc cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu; mức độ đối với nội dung mà biện pháp kiểm soát quá trình được chia sẻ; khả năng đạt được biện pháp kiểm soát thông qua các yêu cầu hợp đồng mua hàng.

Cơ quan đảm bảo rằng hàng hóa mua vào đáp ứng các yêu cầu của cơ quan. Loại hình và mức độ kiểm soát đối với các nhà cung cấp và hàng hóa mua vào phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của chúng đối với quá trình cung cấp dịch vụ sau đó hoặc kết quả cuối cùng.

Cơ quan cũng tiến hành đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp dựa trên khả năng cung cấp sản phẩm, tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm và các dịch vụ kèm theo đáp ứng các yêu cầu. Cơ quan cũng thiết lập các tiêu chí lựa chọn, đánh giá  đối với các nhà cung cấp và sản phẩm hàng hóa mua vào.

Việc thực hiện mua hàng thông qua việc phát hành các đơn hàng chính thức, các hợp đồng kinh tế trong đó mô tả cụ thể các yêu cầu mua vào. Các hàng hóa mua về sau đó được kiểm tra xác nhận xem có đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan không. Những nhà cung cấp không đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan có thể được yêu cầu các hành động khắc phục sau đó.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến