Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hỗ trợ kinh phí thực hiện ISO 9001 năm 2019

Thứ năm, 08/11/2018, 09:40 GMT+7

Thực hiện Nhiệm vụ 5 - Kế hoạch triển khai ISO năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 1285/SKHCN-TĐC ngày 11 tháng 6 năm 2018 gửi các cơ quan hành chính nhà nước về việc lập dự toán kinh phí ISO năm 2019. Chi cục đã nhận được dự toán kinh phí của 62 cơ quan và đã phân loại, thẩm định dự toán kinh phí ISO năm 2019 như sau:

  • 61/63 cơ quan đã gửi hồ sơ và Chi cục đã thẩm định tổng giá trị dự toán kinh phí ISO năm 2019 là tối đa 4,244,811,000 đồng (1).
  • 2/63 cơ quan chưa gửi hồ sơ là Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật.
  • Ngoài ra có 02 cơ quan không thuộc danh sách các cơ quan hành chính nhà nước bắt buộc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 là Ban Tôn giáo và Ban Thi Đua – Khen thưởng đã gửi công văn đề xuất được đưa vào danh sách các cơ quan hành chính nhà nước bắt buộc áp dụng ISO và được Thành phố hỗ trợ kinh phí thực hiện. Chi cục nhận thấy việc xây dựng và áp dụng ISO tại 2 đơn vị là phù hợp và cần thiết nên đã thẩm định dự toán kinh phí ISO năm 2019 với giá trị dự toán kinh phí là 146,000,000 đồng (2).

Như vậy, tổng giá trị dự toán kinh phí ISO năm 2019 Chi cục đã thẩm định là (1) + (2) = 4,390,811,000 đồng (bốn tỷ ba trăm chín mươi triệu tám trăm mười một ngàn đồng).

Đồng thời, Chi cục đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất với Sở Tài chính các nội dung sau:

- Theo Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 thì phường/xã/thị trấn chưa nằm trong đối tượng được hỗ trợ kinh phí ISO.

- Mức kinh phí ISO mà UBND Thành phố hỗ trợ cho các cơ quan trong năm 2019 được áp dụng cho phiên bản ISO 9001:2008 hoặc ISO 9001:2015, tùy vào tình hình thực tế tại đơn vị vì thời hạn để các cơ quan hoàn tất chuyển đổi HTQLCL sang TCVN ISO 9001:2015 là trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 (theo công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21 tháng 2 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ và công văn số 3725/VP-KT ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng UBND Thành phố về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015).


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến