Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ năm, 08/11/2018, 09:45 GMT+7

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 3003/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Các nội dung liên quan đến áp dụng phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được hướng dẫn như sau:

  1. Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL:

Nghiên cứu, áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Nội dung và các bước xây dựng và áp dụng HTQLCL thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các Điều 5, 6, 7 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức chuyển đổi áp dụng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, thực hiện theo các nội dung sau:

a) Đào tạo kiến thức về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, so sánh sự thay đổi giữa Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

b) Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của cơ quan, tổ chức so với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

c) Lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi áp dụng phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

d) Rà soát lại thành phần Ban Chỉ đạo ISO, quyết định duy trì hoặc không duy trì (nếu thấy không cần thiết) chức danh Đại diện lãnh đạo về chất lượng.

đ) Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

e) Xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp (ví dụ: quyết định việc tiếp tục duy trì, sửa đổi, bổ sung Sổ tay chất lượng, thủ tục kiểm soát hồ sơ, tài liệu … xây dựng các tài liệu về xác định bối cảnh, xác định nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm, nhận diện và kiểm soát rủi ro, quản lý tri thức, kiểm soát sự thay đổi, đánh giá hiệu quả công việc...). Việc xây dựng, cập nhật HTQLCL cần căn cứ vào thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của cơ quan, tổ chức và các nội dung yêu cầu trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

g) Phổ biến, hướng dẫn áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi xây dựng, áp dụng HTQLCL.

h) Áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi được Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt.

i)  Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.

k) Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục và tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến HTQLCL.

l)  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

m) Công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL theo quy định.

Cơ quan, tổ chức có thể thuê tổ chức tư vấn, cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đào tạo theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN để phối hợp trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu thấy cần thiết).

Cơ quan, tổ chức hoàn tất chuyển đổi áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 (theo Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21 tháng 2 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ).


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến