Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kế hoạch triển khai ISO năm 2019.

Thứ ba, 16/04/2019, 11:50 GMT+7

Ngày 09 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định 1389/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2019.

Kế hoạch triển khai ISO năm 2019 gồm có bốn mục tiêu và sáu nhiệm vụ chính như sau:

Bốn mục tiêu gồm:

  • 95% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố của các cơ quan hành chính nhà nước (các Sở/ban/ngành, Ủy ban nhân dân quận/huyện) được công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.
  • 90% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố của Ủy ban nhân dân phường/xã/thị trấn được công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.
  • 70% các Sở/ban/ngành, UBND quận/huyện thuộc danh sách các cơ quan thực hiện đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
  • Thực hiện ISO điện tử cho 80% thủ tục hành chính đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Sáu nhiệm vụ gồm:

  • Nhiệm vụ 1: Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn, học tập kinh nghiệm về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
  • Nhiệm vụ 2: Kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.
  • Nhiệm vụ 3: Tiếp tục hỗ trợ triển khai áp dụng mô hình chuẩn hóa HTQLCL tại 15 phường và UBND Quận 10. Mở rộng mô hình cho 01 quận/huyện. Đồng thời chuẩn hóa quy trình xử lý thủ tục hành chính ở quận/huyện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
  • Nhiệm vụ 4: Thực hiện ISO điện tử
  • Nhiệm vụ 5: Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.
  • Nhiệm vụ 6: Hướng dẫn chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng, duy trì, và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước; góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính Thành phố.

Đính kèm Quyết định 1389/QĐ-UBND./.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến